Våtparken
Olika uppgifter om gråvatten
Holon ekosystem
Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06

I dagens VA-system blandas gråvatten regelmässigt med urin och fekalier. Därför finns relativt få uppskattningar om innehåll och kvalitet av oblandat gråvatten. Här nedan görs emellertid en genomgång av några av de uppgifter som finns.

Bromsten 1967

Olsson & al. gjorde 1967 en undersökning av gråvattenavloppet från 25 lägenheter i Bromsten utanför Stockholm där man installerat vakuumtoaletter. De fann att mängden colibakterier odlade vid 35 grader i kombinerat avloppsvatten från kök och badrum var 38 resp 562 * 106 per liter, dvs. bakterieinnehållet i gråvatten var ungefär 7% av innehållet i svartvatten från toaletter. För termostabila colibakterier var motsvarande siffra 2% (s.103).

SNV Allmänna råd 87:6

SNV anger i sina ’Råd för små avloppsanläggningar’ värden för innehåll av bakterier i vatten med och utan WC. Antalet coliforma bakterier anges till 106 per 100 ml i vatten utan WC och till 1010 i vatten med WC. Antalet coliforma bakterier i gråvatten utgör enligt denna källa således 0,01 % av mängden i svartvatten.

SNV Rapport 4425

SNV försöker i sin rapport 4425ange nya standarder för innehållet i separerat resp. oseparerat vatten. Vad det gäller bakterier har man emellertid mycket få källor att basera sig på och nöjer sig med att beteckna bakterieförekomst som ’finns’. I en bilaga utförd av Scandiakonsult finns uppgifter från tre olika typer av gråvatten, från en ekoby (där man tvättade tygblöjor), från ett personalkök och från ett skolkök. Variationen är här från 9,6 – 40 800* 106 st/pekv*d, och mängden är av samma storleksordning som vad denna källa uppger för vatten från avloppsreningsverk, 9*106. Denna siffra torde härröra från renat vatten från reningsverk, av uppgifterna från SNV 87:6. Jämfört med uppgivna mängder i svartvatten i detta arbete kommer gråvattnets innehåll av bakterier att ligga mellan 0,1 och 4 gånger svartvattnets.

Fittschen har i en undersökning av vattenreningssystemet i Toarps ekoby utanför Malmö undersökt bakteriehalten i gråvattnet från denna by. Coliforma bakterier varierade mellan 35*106 och 3,5*106, vilket är 0,03 – 3% av innehållet i svartvatten (SNV 87:6).

Vid dimensioneringen användes ett 'BDT-vatten' beräknat enligt SNV 4425:
 

 
Ämne
COD
P
Tensider
N
Liter BDT/p*d
g/pd
8,7
0,42
4,3
1,13
170
mg/l
51,2
2,5
25,3
6,6