Våtparken
Jämförelse grå- och svartvatten
Holon ekosystem
Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06

Med ’avloppsvatten’ brukar oftast avses den blandning av urin, fekalier (som tillsammans med spolvattnet brukar kallas för svartvatten), bad- dusch-, disk- och tvättvatten (grå- eller BDT-vatten) som släpps ut från normala bostadshus. Vår avloppsreningsmetod går ut på att först blanda dessa fraktioner, och sedan försöka rena den uppkomna blandningen. Jag kallar detta för MIFSLA-metoden. (Mix First, Separate Later)
Gråvatten och svartvatten skiljer sig högst avsevärt med avseende på sitt innehåll av växtnäringsämnen och bakterier. Gråvatten håller någon procent av dessa ämnen jämfört med svartvatten.

Teknikhuset i Kalmar har emellertid källseparerande toaletter, varför urin och fekalier inte blandas med övrigt vatten. Tvättmaskiner förekommer inte i huset, och disk i begränsad mängd (från personalens uppehållsrum och cafeteria). Två duschar finns installerade i skyddsrummet under huset. I huset förekommer inga ’våta’ aktiviteter, som kan tänkas förorena gråvattnet.
Det vatten som kommer från huset är således från handtvätt efter toalettbesök. Denna mängd har uppskattats från en antagen tvättning med en liter vatten (c:a 20 sekunder) efter varje besök, och tre toalettbesök av alla elever varje undervisningsdag.