Våtparken
Beräkning av reningseffekten
Holon ekosystem
Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06

Om man antar att varje tredjedel av anläggningen kan räknas reducera det ingående vattnets innehåll av fosfor och kväve med 75 % (detta är en mycket låg siffra om man jämför med t.ex. danska rotzonsanläggningar), kommer den totala reningseffekten för systemet att bli omkring 98%. (1-0,253=0,984)

  • Det utgående vatten får då en fosforhalt som är lägre än en tiondel av kraven för ett konventionellt reningsverk.
  • Kvävehalten blir omkring en tusendel av det som släpps ut från ett reningsverk.
  • Den bakteriologiska reningen blir sannolikt ännu högre, närmare 100%, med tanke på den långa omsättningstiden och den intensiva kontakten med jordorganismer.

Reduktionen har beräknats på följande sätt:

Vatten av disk- och tvättyp (enligt SNV 1995:4425) släpps in i en tredelat system av den beskrivna typen. Vid passagen genom varje strandzon antas kväve och fosfor reduceras med 75%. Detta är ett lågt vintervärde enligt Mander & al.(1994). I själva dammarna antas reduktionen vara obetydlig (men med den introducerade singelbädden är det sannolikt inte så).

Märkas bör, att det vatten man börjar reningen med är jämförbart med sådant som släpps ut som renat efter ett normalt reningsverk.