Bakterier

Särskilt stelkrampsbakterier har mycket lång överlevnadstid. Elimination av bakterier och virus sker i stor utsträckning via adhesion och filtrering i markmaterialet. SNV räknar med att behovet av markbädd vid infiltration av avloppsvatten är c:a 5 m2 per personekvivalent. I våtparken är det 84 m2 strandzon per personekvivalent.

Detta är dessutom en biologiskt aktiv bädd, vilket innebär att man bör räkna med att dess bakterier faktiskt avdödas av markbakterier. Fekalier brukar anses ofarliga efter 0,5 - 1 års kompostering. I våtparken är uppehållstiden ungefär denna, men filtereringen är effektivare och belastningen mindre.

Termostabila colibakterier och fekala streptokocker används som kriterier på hur kraftigt förorenat vattnet är. Den lägsta analysnivån anges som <10. För att det skall vara möjligt att anlysera detta har jag kallat detta värde för 0.