Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Det renade vattnet

Volume (l*pers-1*day-1)
396
N (g*pers-1*day-1)
10,2
P (g*pers-1*day-1)
0,1
Volume (l*pers-1*year-1)
144 658 
N (kg*pers-1*year-1)
(25%) 3,7
P (kg*pers-1*year-1)
0,1
N-conc (mg/l)
(25%) 25,6
P-conc.,(mg/l)
0,4
N/P-ratio
72
Notes
Risk for viral pathogens and nitrogen pollution

När vattnet har passerat reningsverket har dess innehåll av fosfor reducerats avsevärt. Ofta innehåller det bara 8% av det utsprungliga fosforinnehållet.

Även innehållet av kväve minskar.

  • Om inga speciella åtgärder alls sätts in brukar kväveinnehållet i vattnet minska med 25% (från 4,9 till 3,7 kg per person och år).
  • Man har emellertid uppmärksammat att reningsverken släpper ut avsevärda mängder kväve, vilket förorenar framför allt havsområden. I en omfattande ombyggnad (kostnad c:a 4 miljarder kronor) har man kunna öka kvävereduktionen från 25% till 50%.
  • I vissa, speciellt känsliga områden, har man byggt ut kvävereningseffekten till 75%
Kvävet försvinner på detta sätt upp i luften. På andra ställen tar man ned detta kväve och gör om det till konstgödsel. Kostnaden för detta är omkring 1,7 miljarder per år.

Innehållet av bakterier har också minskat. Åtminstone de bakterier man gör analyser på.

Virus är inte lika känsliga. De kan passera reningsverket i virulenta mängder.