Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Hur skulle man kunna imitera den regenerativa cykeln i mänskliga samhällen? 

  • Detta skulle kräva att det fanns ett jordbruk i närheten av bosättningen dit restprodukter kunde återvinnas.
  • Ligger detta jordbruk för långt bort ökar sårbarheten. Det krävs då alltför mycket energi för att cykeln skall fungera. Ur psykologisk synpunkt är det inte heller bra. Det är viktigt för en människa att kunna säga: "Där växer min limpa". Det ger sammanhang och engagemang i verksamheten.
  • Detta jordbruk skulle producera en stor del av den föda som behövs i bosättningen.
Om jordbruket producerar foder åt sina djur gödslat med gödsel från dessa ('balanserat jordbruk') samtidigt som växtnäringsämnen som exporteras i form av mat återförs till jordbruket, skulle ett sådant system kunna åstadkomma nästan 100% återvinning av fosfor och andra växtnäringsämnen. Detta bosättningssystem skulle ha stora likheter med ett moget ekosystem.